September 05, 2009

ઓગસ્ટ માસના કસોટી પત્રો


પ્રતિ,
આદરણીય શિક્ષક્ મિત્રો તથા તે તમામ શુભેચ્છકો કે જે અમારા બ્લોગ ની સતત મુલાકાત લઇ અમને જીવંત રહેવાનું બળ પૂરું પડે છે -
સૌને નવા નદીસર પ્રાથમિક શાળા પરિવારની શિક્ષક્ દિન નિમિત્તે શુભેચ્છાઓ!
મિત્રો આજે અહીં ઓગષ્ટ માસનું પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર રજુ કરું છું, આજ post ને edit કરી બીજા પ્રશ્નપત્રો ઝડપથી મુકવાનો પ્રયાસ કરીશું.
માસિક કસોટી બાબતના તમારા અભિપ્રાયો મળશે તો આનંદ થશે.
Email us on- gitansh2007@gmail.com
or
call us 9979209505 (Gopal Patel)
9974598817 (Rakesh patel)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@માસ- ઓગસ્ટ ........................................................................................................ધોરણ-7

વિષય- અંગ્રેજી ...................................................................................................કુલ ગુણ- 20


પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. ............(6)

 1. How old was the king's son?

__________________________________________________________________

 1. Where was the young courtier sitting?

_________________________________________________________________

 1. Is Chunni a cat?

_________________________________________________________________


પ્રશ્ન-2 નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો.................(4)

 1. Chunni is Munni's sister. [ ]
 2. Munni plays on piano at night. [ ]
 3. The diamonds were as big as an almond. [ ]
 4. The king had a serious illness. [ ]


પ્રશ્ન-3 નીચેના વિધાન કોણ બોલે છે તે લખો.....................(2)

 1. Am I a wise and a good king? ___________
 2. These diamonds are not real. ___________


પશ્ન-4 યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી વાક્ય ફરી લખો.....................(5)

 1. Gopal like/likes cricket.

___________________________________________________________________

 1. We go/goes to school every day

___________________________________________________________________

 1. He gets up/get up early in the morning.

___________________________________________________________________

 1. The boys play/plays on the ground.

___________________________________________________________________

 1. Munni does/do her home work.

___________________________________________________________________


પ્રશ્ન-5 નીચેના શબ્દોને Dictionary ક્રમમાં ગોઠવો.........(3)

almond, reply, false, milk, house

1._______________ 2._______________ 3.________________

4. ________________5.________________6. ________________nvndsr.blogspot.com


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@માસ- ઓગસ્ટ ..............................................................................................ધોરણ-6

વિષય- અંગ્રેજી.............................................................................................કુલ ગુણ- 20

પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. (6)

 1. Who can run fast?

__________________________________________________________________

 1. Can Appu climb on tall trees?

_________________________________________________________________

 1. Who can save the environment?

_________________________________________________________________


પ્રશ્ન-2 નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો. (4)

 1. Chimpu is a horse. [ ]
 2. Appu is a baby elephant. [ ]
 3. Chimpu is funny. [ ]
 4. Mowgli is a monkey. [ ]


પ્રશ્ન-3 નીચેના વિધાન કોણ બોલે છે તે લખો. (2)

 1. I am funny. __________
 2. I can do many things.___________


પશ્ન-4 TEACHER શબ્દના અક્ષરોનો ઉપયોગ કરી પાંચ શબ્દો અંગ્રેજીમાં લખો. (5)

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________


પ્રશ્ન-5 નીચેના શબ્દોને Dictionary ક્રમમાં ગોઠવો. (3)

Busy, garden, storybook, album, welcome

1._______________ 2._______________ 3.________________

4. ________________5.________________

nvndsr.blogspot.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@માસ-ઓગષ્ટ .................................................................................. ધોરણ-૫

વિષય-ગુજરાતી ............................................................................... કુલ ગુણ- ૨૦

પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. (6)

 1. ટેકરા પર બેસનારો છોકરો કેવો ચુકાદો આપતો હતો?
 2. ગાડીના ડબ્બાને લોકો કેવી રીતે બગાડે છે?
 3. યશગાથા ગુજરાતની કાવ્યના કવિનું નામ લખો.


પ્રશ્ન-2(અ) નીચેના વિધાનો કોણ બોલે છે તે લખો. (2)

 1. "ગોવાળિયાના દિલ વધારે ચોખ્ખા હશે."
 2. "લોકો મારાં ફૂલ પાંદડા તોડે છે."

(બ) સુટેવ અને કુટેવમાં વર્ગીકરણ કરો. (3)

 1. ગમે ત્યાં થુંકવું.
 2. પાણીનો બગાડ કરવો.
 3. વ્રુક્ષોને પાણી પાવું.


પ્રશ્ન-3 (અ) વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. (3)

 1. ધર્મ
 2. ન્યાય
 3. પવિત્ર

(બ) વચન લખો. (3)

 1. મહેમાન
 2. શિક્ષકો
 3. બચ્ચું

(ક) વાક્યમાંથી નામાપડ અને ક્રિયાપદ શોધીને લખો. (3)

 1. રાજાએ ચોરને પૂછ્યું.
 2. મેં બગીચામો ગુલમહોર વાવ્યો છે.

nvndsr.blogspot.com@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ધોરણ-૪ .................................................................................... વિષય-પર્યાવરણ

માસ- ઓગષ્ટ................................................................................કુલ ગુણ -૨૦

પ્રશ્ન-૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો અને ક્રમ અક્ષર [ ] માં લખો. (8)

(1)કયા પદાર્થમાં મોટા ભાગના પોષક દ્રવ્યો હોય છે? [ ]

(અ)દૂધ (બ) મધ (ક)ભાખરી (ડ) ખીચડી

(2)મચ્છર ક્યાં ઈંડા મુકે છે? [ ]

(અ) ઘોડારમાં (બ) ઝાડના પણ પર (ક) દીવાલની તડમાં (ડ) ખાબોચિયામાં

(3) પીવાના પાણીને કેવી રીતે જંતૂરહિત કરી શકાય? [ ]

(અ) નીતારીને (બ) ગાળીને (ક) ઉકાળીને (ડ) ફટકડી નાખીને

(4) ગામના કુવાનું પાણી જંતુરહિત કરવા તેમાં શું નાખવામાં આવે છે? [ ]

(અ) ફટકડી (બ) નીર્મલીના બી (ક) ક્લોરીન (ડ) પોટેશિયમ પરમેંગેનટ

પ્રશ્ન-2 વિધાનો ખરા હોય તો ખરાની અને ખોટા હોય તો ખોટાની નિશાની કરો. (8)

 1. ઋતુ, ઉમર અને કામના પ્રકાર પ્રમાણે પચે તેવો આહાર લેવો જોઇઍ. [ ]
 2. શાકભાજી અને ફળો પર જંતુનાશકો છાંટવામાં આવે છે. [ ]
 3. તાંબાના વાસણમાં રાખેલું પાણી ઝેરી બને છે. [ ]
 4. ડહોળા પાણીને પાત્રમાં ઠરવા દેવાથી કચરો નીચે બેસી જાય છે. [ ]
 5. પાણીને ગળણા વડે ગાળવાથી રોગના જંતુઓ દૂર થાય છે. [ ]
 6. પાણીને ઉકાળવાથી પાણી સ્વચ્છ બને છે. [ ]
 7. શરીરના પોષણ અને વિકાસ માટે ખોરાક જરૂરી છે. [ ]
 8. ડહોળા પાણીમાં ફુલાવેલી ફટકડી નાખવાથી પાણી ગંદુ બને છે. [ ]

પ્રશ્ન-૩ટુંકમાં જવાબ આપો. (4)

 1. સમતોલ આહાર એટલે શું?

______________________________________________________________________

 1. મચ્છર કરડવાથી કયો રોગ થાય છે?

______________________________________________________________________

nvndsr.blogspot.com@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

માસ- ઓગસ્ટ .............................................................................ધોરણ-5

વિષય- અંગ્રેજી ....................................................................................કુલ ગુણ- 20


પ્રશ્ન-1 ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના Yes અથવા No વડે જવાબ આપો. (4)

(1)

........................... (2)

Is it a cat? ___________ Is it a door? ___________

(3)

..................... (4)

Is it a donkey? ________ Is it a bicycle? __________


પ્રશ્ન-૨ નીચેના શબ્દો વાંચો અને વર્ગીકરણ કરો (12)

Pencil, lion, table, elephant, cart, bag, mango, scooter, apple, car, donkey, banana

Vehicle(વાહનો)

Fruits(ફળ)

Animals(પ્રાણીઓ)

Things (વસ્તુ)


પ્રશ્ન-૩ યોગ્ય જોડકા જોડો

A .................... B

5 ............... three

4 ................ r

D ................ e

M ................ nine

3 ................ five

R ................ four

E ................ d

9 ................ m

nvndsr.blogspot.com@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


માસ-ઓગષ્ટ ................................. ધોરણ-6

વિષય-ગુજરાતી ......................................... કુલ ગુણ- ૨૦


પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. (6)

 1. તાઓ સિક્કાની કેવી કાળજી લેતી હતી?
 2. આપને સૌ કઈ એક માતાના સંતાનો છીએ?
 3. નાના ભાઈએ અંતે શું કર્યું?


પ્રશ્ન-2(અ) નીચેના વિધાનો કોણ બોલે છે તે લખો. (3)

 1. "ભાઈ તમે મરસો નહિ, તમારે બદલે હું દરિયામાં ઝંપલાવીશ"
 2. "મહરાજ, મારી પાસે એક સિક્કો છે."
 3. "તારી ભેટ વિના ભગવાનની સુંદર મૂર્તિ તૈયાર થઇ શક્શે નહિ."


(બ) નીચેના વાક્યોમાંથી નામ અને વિશેષણ શોધીને લખો. (2)

 1. આ સુંદર બગીચો છે.
 2. તાઓ અનાથ બાળા હતી.


પ્રશ્ન-3 (અ) વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. (3)

શુદ્ધ, નુકસાન, ધીમું


(બ) રૂઢીપ્રયોગોના અર્થ લખો. (3)

1. એકના બે ના થવું.

2. ભાગીને ભુક્કો થઇ જવું.

3. દિલ જીતી લેવું.

(ક) પૂર્ણવિરામ અને અલ્પવિરામ વાપરી વાક્યો ફરી લખો. (3)

1. કનુ મનુ અને જનુ ભાઈઓ છે

2. મારી પાસે પેન રબર અને પેન્સિલ છે

3. ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રપિતા છે

nvndsr.blogspot.com@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

માસ-ઓગષ્ટ ....................... ................................ ધોરણ- ૪

વિષય-ગુજરાતી ............................ .......................... કુલ ગુણ- ૨૦

પ્રશ્ન-1 કોઈ પણ એક વિશે પાંચ વાક્યો લખો. 5

(1) આંબો (2) લીમડો (૩) કાગડો

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

પ્રશ્ન-૨ નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 10

(૧)આંબાનો ગોટલો શા કામમાં આવે છે? ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(૨) લીબોળીના તેલની વાસ કેવી હોય છે? ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(૩) નભમાં શું ચમકે છે?

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

(૪) ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓનો રંગ કાળો હોય છે? ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(૫) કાગડો માળો ક્યાં બાંધે છે? ______________________________________________________________

______________________________________________________________

પ્રશ્ન-૩ ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દો બનાવો. 5

ઉદાહરણ: કામ- કામદાર

(૧) સમજ: _________________

(૨) વજન: _________________

(૩) દુકાન: _________________

(૪) માલ: _________________

(૫) જવાબ: _________________

nvndsr.blogspot.com@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

માસ--ઓગષ્ટ ...................................................... ધો-૪


નામ:___________________________________________________


પ્રશ્ન-૧ નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.

(૧) ૬૦૦ - ૨૦૦ = _____________

(૨)૭૦૧ - ૪૩૫ માટે ___________ સ્થાનેથી દશકો લેવો પડે.

(૩) ૭ x ૮ = ____________

(૪) ૧૭ x ૨૦ = ૩૪૦ માં________ગુણ્ય, _______ગુણાંક અને ________ગુણાકાર છે.

(૫) ૪ x ૫ = ૫ x ___________


પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેની બાદબાકી કરો. (બ) સાદું રૂપ આપો.

(૧) ૭૬૮૫ ૨૧૭૫

(૨) ૬૫૦૦ - ૪૧૮૯

૨૮૪૫ + ૬૭૨૩ - ૧૫૫૦

પ્રશ્ન-૩ ગુણાકાર કરો.

૨૨ x ૧૪

૧૨૫ x ૨૫

પ્રશ્ન- ૪ (અ) એક કિલોગ્રામ ખાંડની કીમત ૩૬ રૂપિયા છે, તો ૨૫ કિલોગ્રામ ખાંડની કીમત કેટલી થાય?

(બ) દીપકભાઈ પાસે ૯૫૨૫ રૂપિયા હતા. તેમાંથી ૫૬૮૦ રૂપિયાનો પલંગ ખરીદ્યો. હવે તેમની પાસે કેટલી રકમ બાકી રહી?

nvndsr.blogspot.com


No comments: