July 10, 2009

તે જ સફર છે કે તેજ સફર છે?!


એક વિચાર મારા નવા વિદ્યાર્થીઓના નવા પ્રશ્નો ને આધારે!

દરેક વખતે ચામડી ઉધેડીને - ફરી ફૂટવું!

શિક્ષકે આમ જ કરવું!

નિત નવું-નથી

દર વર્ષે?

નિત નવીન નાવીન્યતા- નવી ની સાથે - ફૂટે!

કોઈનામાં કૈક નવું જ ખૂટે!

ચાલો!

તે જ - તેજ સફર છે!

નવા માઈલ સ્ટોન પર નવા કિલોમીટરની!

ચાલુ છું ....ચાલીસ!!

No comments: